Nepřihlášený uživatel

Hledané výrazy:

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

 1. Fyzická osoba Radoslav Niče, IČ: 76078396, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Šumperk (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového portálu umístěného na webové adrese (URL) http://www.najduzbozi.cz, který umožňuje vyhledávání a porovnávání zboží registrovaných internetových obchodů ("dále jen Portál").
 2. "Obchodníkem" se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která provozuje internetový obchod a hodlá provést (popř. již provedla) registraci obchodu do Portálu.

Registrace internetového obchodu

Registrovaný internetový obchod musí splňovat následující podmínky:

 1. Obchod dosud není na Portálu zaregistrován, je zcela funkční a dostupný v síti internet. V obchodu je možné zakoupit zboží.
 2. Na webových stránkách obchodu musí být Obchodník uveden jako provozovatel, včetně IČ, podle kterého lze Obchodníka dohledat v Obchodním, příp. Živnostenském rejstříku.
 3. Obchodník může registrovat více internetových obchodů za předpokladu, že se nejedná o duplicitní záznamy.
 4. Obchodník poskytne data o nabízeních produktech pomocí datového souboru v přesně strukturovaném formátu.
 5. Veškeré údaje o obchodu jsou pravdivé.

Podmínky datového XML souboru

 1. XML soubor musí být dostupný v síti internet, nekomprimovaný a musí odpovídat stanovenému formátu (popis XML souboru).
 2. Produkty uvedené v XML souboru musí být dostupné na stránkách obchodu Obchodníka.
 3. Popis a jiné informace u zboží musí být pravdivé, musí se týkat samotného produktu a nesmí obsahovat propagaci obchodu.
 4. Cena zboží v XML souboru musí být uvedena v korunách českých a musí být konečná - včetně poplatků (autorských, recyklačních, ...).

Poplatky a platební podmínky

 1. Registrace internetového obchodu do Portálu je zdarma, je však podmíněna vložením odkazu na stránky internetového obchodu Obchodníka (alespoň titulní strana), který směřujíe na Portál. Tatu podmínka je však možné obejít uhrazením ročního udržovacího poplatku (dle aktuálního ceníku).
 2. V případě, že si Obchodník objedná doplňkovou službu (dále jen "objednávka"), Provozovatel poskytne Obchodníkovi platební informace k úhradě Objednávky. Po uhrazení celkové částky pod variabilním symbolem, dojde k realizaci Objednávky a to nejpozději do 14 dnů od uhrazení objednávky nebo v předem dohodnutém termínu. Současně bude Obchodníkovi vystavena faktura (daňový doklad), která bude zaslána na e-mailovou adresu Obchodníka a současně dostupná z administrační části Portálu. Úhradou se rozumí připsání finančních prostředků na účet Provozovatele.
 3. Ceny doplňkových služeb se řídí dle aktuálního ceníku, případně dle dohody s Provozovatelem.

Práva a povinnosti Obchodníka

 1. Poskytnutím údajů Obchodník souhlasí s tím, aby Provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával.
 2. Obchodník souhlasí se zpracováním poskytnutého XML feedu a publikováním veškerých poskytnutých informací.
 3. Obchodník souhlasí s tím, že Provozovatel může na Portálu použít také informace (včetně obrázků) uvedené na stránkách internetového obchodu Obchodníka pro doplnění údajů zboží.
 4. Obchodník souhlasí s provozem zadaných údajů na stránkách Provozovatele na své vlastní riziko.
 5. Obchodník je povinen poskytovat pravdivé údaje, které nejsou v rozporu se zákonem či obecně platnými etickými normami.
 6. Obchodník může kdykoliv písemnou formou ukončit využívání služeb, avšak bez nároku na vrácení poplatku za doplňkové služby.
 7. Obchodník je povinen zdržet se hodnocení vlastních a konkurenčních obchodů.

Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Obchodníka v souvislosti s využíváním služeb Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem nebo přerušením provozu služby vůči Obchodníkovi ani vůči třetím osobám. Provozovatel nepřejímá zodpovědnost za poškození dat Obchodníka třetí stranou.
 2. Vyžaduje-li to situace, Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu libovolných údajů bez souhlasu Obchodníka (např. při nepřesnosti zadaných údajů).
 3. Provozovatel neručí za případné škody, či ztráty způsobené neaktuálními, popř. chybně zaslanými údaji.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na zasílání informačních i reklamních e-mailů, na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout zařazení obchodu Obchodníka bez udání důvodu.
 6. Provozovatel negarantuje správné zpracování XML datového souboru, ani správné zobrazení produktů v Portálu.
 7. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytovaných služeb.
 8. Provozovatel si také vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Obchodník vyplněním a odesláním formuláře pro registraci obchodu potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen.
 2. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2014.