Nepřihlášený uživatel

Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení:

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek umístěných na adrese https://www.najduzbozi.cz (dále jen „Portál“).

Portál je provozován fyzickou osobou Radoslavem Niče, IČ 76078396, se sídlem Dlouhá 63, Mohelnice (dále jen: „Provozovatel“), který tak působí jako správce osobních údajů. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uveřejněny na kontaktní stránce umístěné na https://www.najduzbozi.cz/kontaktni-udaje/.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracovávané osobní údaje:

Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při registraci do Portálu: Jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo (v zašifrované podobě).

V případě zájmu o provedení objednávky či registrace e-shopu je Provozovatel oprávněn vyžadovat další údaje, kterými mohou být: telefonní číslo, IČ, DIČ a fakturační adresa.

Dále zpracováváme také údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa a soubory cookies. Více informací o souborech cookie naleznete na stránce zásad používání souborů cookie, umístěné na https://www.najduzbozi.cz/pouzivani-cookie/.

Účel zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme především abychom mohli spravovat uživatelské účty Portálu, abychom Vám mohli poskytovat služby o které jste projevili zájem (ať již se jedná o služby bezplatné či placené) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Poskytování služby Portálu zahrnuje např.:

 • Možnost vkládat Vámi provozované internetové obchody.
 • Možnost vkládat hodnocení obchodů a produktů.
 • Možnost účastnit se diskuzí k jednotlivým produktům.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Portálu.
 • Provádění analýz a měření - Provozovatel zjišťuje například návštěvnost Portálu, počet shlédnutých stránek, typ zařízení, čas stávený na stránkách... Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat.
 • Provádění přímého marketingu - jedná se zejména o zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
 • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám.
 • Zzodpovězení Vašeho dotazu zaslaného na uveřejněnou e-mailovou adresu
 • Účetní a daňové účely - evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy
 • Plnění ostatních zákonných povinností - např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Právní základ zpracování:

 • Plnění smlouvy, v případě, že se jedná o využívání služeb Portálu, tedy služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali).
 • Oprávněné zájmy Provozovatele - dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu
 • Plnění zákonných požadavků - předcházení deliktní činnosti, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů aj.

V určitých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Seznam zpracovatelů:

Provozovatel je oprávněn využít služeb zpracovatelů, je-li to nezbytné za účelem zajištění služeb. Jedná se o tyto kategorie:

 • Poskytovatelé platebních brán
 • Poskytovatelé analytických nástrojů
 • Provozovatelé reklamních systémů
 • Osoby, zajišťující technický provoz služby

V určitých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba uchování:

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
 • Správa uživatelských účtů Portálu - do doby zrušení účtu
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Portálu - max. 6 měsíců
 • Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
 • Údaje získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu – max. 1 rok
 • Provádění přímého marketingu - do odvolání
 • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Zabezpečení osobních údajů:

 • Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Práva subjektů údajů:

 • Máte právo požadovat po Provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Máte právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Máte právo požadovat po Provozovateli omezení zpracování osobních údajů, popř. výmaz osobních údajů - je možné ho uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.